جمع مکسر

شرح کتاب صرفا ساده: جمع مکسر

/
در این مطلب به شرح جمع مکسر در زبان عربی میپردازیم. تعریف جمع…
جمع مونث

شرح کتاب صرف ساده: جمع مونث

/
در این مقاله به توضیح و شرح جمع مونث سالم در علم صرف خواهیم پردا…
جمع مذکر سالم

شرح کتاب صرف ساده: جمع مذکر سالم

/
در این مطلب به توضیح جمع مذکر سالم در علم صرف می‌پردازیم. تع…
مثنی

شرح کتاب صرف ساده: مثنی

/
در این مطلب سعی داریم به تعریف و بیان توضیحاتی در باب مثنی در علم …
اسناد فعل به اسم مونث

شرح کتاب صرف ساده: اسناد فعل به اسم مونث

/
در این مطلب، شرح کامل اسناد فعل به اسم مونث خواهیم پرداخت. با…
مذکر و مونث

شرح کتاب صرف ساده: نکات مذکر و مونث

/
در این مطلب نکاتی پیرامون مذکر و مونث بیان میگردد،‌مانند موارد یکسا…
علائم تانیث

شرح کتاب صرف ساده: علائم تانیث

/
علائم تانیث سه علامت تاء تانیث، الف مقصوره و الف ممدوده علائم سه…
مونث و مذکر

شرح کتاب صرف ساده: مونث و مذکر

/
در این مقاله، علامت تانیث و اقسام مونث و مذکر و همچنین مونثِ…
تعریف اسم آلت

شرح کتاب صرف ساده: اسم آلت

/
در این مطلب سعی داریم به تعریف و طریقه ساخت اسم آلت در زبان عربی و ع…
اسم تفضیل

شرح کتاب صرف ساده: اسم تفضیل

/
در این مطلب آموزشی به کمک فیلم، جزوه نموداری به شرح اسم تفضیل خوا…