منطق ۱ - مغالطه - جلسه ۱۵

/
نوع دوم از انواع استدلال غیر مباشر مغالطه می باشد. مغالطه در ل…

منطق ۱ - برهان - جلسه ۱۴

/
استدلال منطقی به دو صورت است: استدلال مباشر استد…

منطق ۱ - صناعات خمس و مبادی استدلال - جلسه ۱۳

/
استدلال منطقی از دو بخش تشکیل شده است. صورت قیاس و الفاظ و ک…

منطق ۱ - اقسام قیاس استثنایی - جلسه 12

/
با توجه به تعریف قیاس استثنایی، این قیاس در مقدمه، دو نوع می باش…

منطق ۱ - شرایط قیاس اقترانی - جلسه ۱۱

/
آموختیم که «قیاس اقترانی» یکی از انواع استدلال غیر مباشر می باشد. ولیک…

منطق ۱ – استدلال غیر مباشر – جلسه ۱۰

/
در استدلال غیر مباشر به وسیله ی چند "قضیه ی مناسب" و با "رعایت …

منطق ۱ - استدلال مباشر - جلسه ۹

/
در استدلال مباشر، ذهن تلاش می کند تا بدون واسطه و تنها از را…

منطق ۱ - قضیه و اقسام آن - جلسه 8

/
علم منطق در دو مورد بحث می کند: تصورات تصدیقات. بحث تصورات ما ر…

منطق ۱ - الگوی منطقی و روش ارائه تعریف - جلسه 7

/
کلیات خمس که شامل: نوع، جنس، فصل، عرض خاص و عرض عام می شود در این …

منطق ۱ - تعریف - جلسه ۶

/
«تعریف» در منطق عبارتست از واضح و شفاف کردن مجهول توسط مفاهی…