منطق ۱ - نسبت های چهار گانه - جلسه ۵

/
در این جلسه معنای مفهوم و مصداق و مفاهیم مورد بحث در منطق معرفی شده و نس…

منطق ۱ - منطق و بحث الفاظ جلسه ۴

/
انسان ها با الفاظ فکر می کنند و با یکدیگر صحبت می کنند و با …

منطق ۱ - تاریخچه و مولف علم منطق - جلسه ۳

/
اصولا یادگیری هر علم ما را از نیاموختن تاریخچه آن علم بی نیاز نمی کند…

منطق ۱ - سِمَت ،تقسیم و مباحث منطق - جلسه ۲

/
سِمَت به معنای "وجه نامگذازی" می باشد.چرا علم منطق را به این نام نهادند ت…

منطق ۱ - چیستی منطق - جلسه ا

/
منطق عنصری است که ما را در یافتن استدلال صحیح یاری می کند.استدلال صحیح م…