مغالطه بیرونی

منطق ۱ - انواع مغالطه بیرونی - جلسه ۱۷

/
مغالطه بیرونی به مواردی که خارج از اسباب مغالطی باشد می گویند …
انواع مغالطه

منطق ۱ - انواع مغالطه درونی ـ جلسه ۱۶

/
انواع مغالطه بسته به تعداد ارکان و شرایط انواع استدلال به د…
مغالطه

منطق ۱ - مغالطه - جلسه ۱۵

/
نوع دوم از انواع استدلال غیر مباشر مغالطه می باشد. حتما ب…
برهان

منطق ۱ - برهان - جلسه ۱۴

/
اولین صناعات خمس برهان می باشد که در این جلسه به آن پرداخته …
استدلال

منطق ۱ - صناعات خمس و مبادی استدلال - جلسه ۱۳

/
استدلال منطقی از دو بخش تشکیل شده است. صورت قیاس و الفاظ و ک…
قیاس استثنایی

منطق ۱ - اقسام قیاس استثنایی - جلسه 12

/
قیاس استثنایی دارای دو مقدمه می باشد که نتیجه یا نقیض ان در یکی از…
قیاس اقترانی

منطق ۱ - شرایط قیاس اقترانی - جلسه ۱۱

/
آموختیم که «قیاس اقترانی» یکی از انواع استدلال غیر مباشر می باشد. ولیک…
قیاس

منطق ۱ – استدلال غیر مباشر(استقرا٬ قیاس٬ تمثیل) – جلسه ۱۰

/
استدلال غیر مباشر به سه نوع: قیاس ٬ استقرا و تمثیل تقسیم می شو…
انواع استدلال

منطق ۱ - انواع استدلال - جلسه ۹

/
یکی از انواع استدلال عبارتست از استدلال مباشر. در استدلال مباشر، ذهن تلا…
قضیه چیست

منطق ۱ - قضیه چیست - جلسه 8

/
در این فیلم به این سوال پاسخ داده می شود که  «قضیه چیست» علم من…