منطق ۲ - نقیض تباین - جلسه ۱۰

/
نقیض تباین و نسبت میان دو نقیض تباین در این جلسه تعریف و ارائه خو…

منطق ۲ - نسب اربع - جلسه ۹

/
در این جلسه به بحث درباره نسب اربع می پردازیم …

منطق ۲ ـ متواطی - جلسه ۸

/
این جلسه از کلی متواطی و مشکک صحبت خواهیم کرد. …
مفهوم چیست

منطق ۲ - مفهوم چیست - جلسه ۷

/
در این جلسه به بحث درباره اینکه مفهوم چیست و مصداق و مفاهیم کلی و جز…
الفاظ مترادف

منطق ۲ - الفاظ مترادف - جلسه ۶

/
این درس راجع به الفاظ مترادف و متباین است.  …
مرتجل

منطق ۲ - مرتجل - جلسه ۵

/
الفاظ ار لحاظ تقسیم بندی به چند گونه تقسیم می شود. یا تقسیم به ۱-…
دلالت

منطق ۲ - دلالت - جلسه ۴

/
در این جلسه به تعریف دلالت و بیان اقسام آن و اقسام دلالت وضع…
لفظ چیست

منطق ۲ - لفظ چیست - جلسه ۳

/
در این جلسه به مسایلی چون لفظ چیست و عالم خارج٬ ذهن و جایگاه ش…
تصور و تصدیق

منطق ۲- تصور و تصدیق - جلسه ۲

/
در این جلسه ابتدا مروری بر مباحث گذشته خواهیم داشت  و سپس بحث ارتباط …
تعریف منطق

منطق ۲ - تعریف منطق - جلسه ۱

/
در این جلسه به بررسی مباحث مقدماتی از نظیر تعریف منطق ٬ فایده …