منطق ۲ - حمل هو هو - جلسه ۲۳

/
حمل هو هو نام دیگر حمل مواطات است که در این جلسه آن را توضیح می …

منطق ۲ - ملاک صدق و کذب - جلسه ۲۲

/
این جلسه در رابطه با ملاک صدق و کذب قضایا صحبت می شود. فیلم آ…

منطق ۲ - قضیه موجهه - جلسه ۲۱

/
قضیه موجهه اقسام و انواع گوناگونی دارد که در این جلسه با آن آ…

منطق ۲ - قضیه حملی - جلسه ۲۰

/
قضیه حملی به اقسام و انواع گوناگونی تقسیم می شوند که در این درس …

منطق ۲ - قضیه در منطق - جلسه ۱۹

/
در این جلسه راجع به قضیه در منطق سخن خواهیم نمود. فیلم آموزشی قض…

منطق ۲ - تعریف به تقسیم - جلسه ۱۸

/
تعریف به تقسیم و قواعد تقسیم و انواع تقسیم و روش های تقسیم را در …

منطق ۲ - حد تام - جلسه ۱۷

/
حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص مفاهیمی هستند تا به کمک آن ها یک تعر…

منطق ۲ - عرض لازم - جلسه ۱۶

/
عرض لازم و عرض مفارق دو عنوانی است که در این درس به آن پرداخت…

منطق - مراتب انواع - جلسه ۱۵

/
سلسله مراتب انواع و سلسله مراتب اجناس عناوینی است که در این درس با آ…

منطق ۲ - عرض خاص - جلسه ۱۴

/
یکی از زیر دسته های سلسله اجناس منطقی عرض خاص می باشد که  در ادامه با ان بی…