مستثنی

بدایة النحو - مستثنی - جلسه ۳۴

/
هر چیزی که بعد از ادات استثنا واقع شود و حکم را از مابقی جمله…
اسم مندوب

بدایة النحو - شرایط اسم مندوب - جلسه ۳۳

/
اسم مندوب لفظی است که بعد از ادات ندبة مثل «وا ٬یا» واقع می شود و به…
ملحقات منادی

بدایة النحو - ملحقات منادی - جلسه ۳۲

/
ملحقات منادی اشاره شده در این فیلم عبارتست از «استغاثة» و «ندب…
توابع منادی

بدایة النحو - احکام توابع منادی - جلسه ۳۱

/
احکام توابع منادی شامل ۳ قسمت می شود که در این فیلم آموزشی به آن …
حروف ندا

بدایة النحو - منادی و حروف ندا - جلسه ۳۰

/
اسمی که بعد از حروف ندا واقع می شود که برای جلب توجه گوینده اس…
تمییز

بدایة النحو - تمییز - جلسه ۲۹

/
تمییز این چنین تعریف می شود که : اسم نکره ی منصوبی است که ابهام…
اصول حال

بدایةالنحو - اصول حال - جلسه ۲۸

/
۳ مورد از اصول حال در این فیلم بیان می شود. از جمله اینکه حال ب…
ذوالحال

بدایة النحو - احکام حال و ذوالحال - جلسه ۲۷

/
حال ٬لفظی است که برای بیان هییت ذوالحال می آید و به صورت مفرد یا جمله و…
مفعول فیه

بدایة النحو - مفعول فیه - جلسه ۲۶

/
مفعول فیه یا همان اسم ظرف٬ اسمی  است که دلالت بر زمان یا مکان وقو…
مفعول معه

بدایة النحو - مفعول معه - جلسه ۲۵

/
مفعول معه ٬اسم منصوبی است که بعد از حرف «واو» به معنای «مع» می …