ادات مصدریه

بدایة النحو - ادات تنبیه٬ تحضیض٬ مصدریه و استقبال - جلسه ۵۹

/
ادات مصدریه حروفی هستند که داخل بر جمله می شوند و آن را تاویل …
ادات استفهام

بدایة النحو - ادات استفهام - جلسه ۵۸

/
ادات استفهام مانند «من٬ ما و...» ادات مخصوصی هستند که بوسیله ی آن…
جمله شرط

بدایة النحو - نکات جمله شرط - جلسه ۵۷

/
در این مقال چند نکته ای راجع به ادات جمله شرط و موارد دخول ادات …
ادات شرط

بدایة النحو - ادات شرط - جلسه ۵۶

/
ادات شرط ٬اداتی هستند که داخل بر دو جمله می شوند و وقوع جمله ی …
فعل تعجب

بدایة النحو - فعل تعجب - جلسه ۵۵

/
فعل تعجب ٬فعل جامدی است که برای انشاء تعجب متکلم از چیزی وضع می شود…
افعال مدح و ذم

بدایة النحو - افعال مدح و ذم - جلسه ۵۴

/
افعال مدح و ذم ٬ افعال جامدی هستند که برای انشاء مدح یا ذم می…
اسم فعل

بدایة النحو - اسم فعل - جلسه ۵۳

/
اسم فعل ٬ اسمی است که دلالت بر معنای فعل می کند و عمل فعل را انج…
مصدر

بدایة النحو - مصدر ـ جلسه ۴۹

/
مصدر اسمی که دلالت بر انجام کاری می کند بدون اینکه زمان را بیان…
معانی حروف عطف

بدایة النحو - معانی حروف عطف - جلسه ۴۸

/
حروف عطف از جمله «أم٬ إما٬ بل٬ لا ٬لکن» دارای معانی متفاوتی می باشد که…
حروف عطف

بدایة النحو - عطف نسق و حروف عطف - جلسه ۴۷

/
عطف نسق تابعی است که بوسیله ی یکی از حروف عطف بین خودش و متبوعش …