مفعول له

بدایة النحو - مفعول له - جلسه ۲۴

/
مفعول له ٬مصدر منصوبی است که برای علت وقوع فعل در جمله می آی…
مفعول مطلق

بدایة النحو - مفعول مطلق - جلسه ۲۳

/
مفعول مطلق جزء دومین مورد از منصوبات نحوی می باشد و مصدر منصوبی اس…
باب اشتغال

بدایة النحو - باب اشتغال ـ جلسه ۲۲

/
آخرین مورد از موارد حذف وجوبی عامل «مفعول به»٬ باب اشتغال می ب…
تحذیر

بدایة النحو - تحذیر ٬اختصاص و اغراء - جلسه ۲۱

/
باب تحذیر ٬ اختصاص و اغراء و اشتغال مواردی هستند که عامل «مفعول …
مفعول به

بدایة النحو - مفعول به - جلسه ۲۰

/
در ادامه از مباحث نحوی به قسمت منصوبات رسیدیم. به عنوان اولین منصوبات…
حروف مشبهة بالفعل

بدایة النحو - حروف مشبهة بالفعل - جلسه ۱۹

/
حروفی که بر سر جمله ی اسمیه داخل می شوند و مبتدا را نصب می دهن…
افعال القلوب

بدایة النحو - افعال القلوب - جلسه ۱۸

/
به افعالی که بر سر جمله ی اسمیه وارد می شوند و پس از آکه فاعل گر…
افعال ناقصة

بدایة النحو - افعال ناقصة - جلسه ۱۷

/
افعال ناقصة مانند" کان ،صار و..." به افعالی می گویند که بر سر…
نواسخ

بدایة النحو - نواسخ در مبتدا و خبر - جلسه ۱۶

/
نواسخ در مبتدا به کلماتی می گویند که اول جمله ی اسمیه وارد م…
اصول در مبتدا

بدایة النحو - اصول در مبتدا و خبر - جلسه ۱۵

/
اصول در مبتدا شامل دو اصل می شود. اول آنکه مبتدا باید معرفه باشد …