نواسخ

بدایة النحو - نواسخ در مبتدا و خبر - جلسه ۱۶

/
نواسخ در مبتدا به کلماتی می گویند که اول جمله ی اسمیه وارد م…
اصول در مبتدا

بدایة النحو - اصول در مبتدا و خبر - جلسه ۱۵

/
اصول در مبتدا شامل دو اصل می شود. اول آنکه مبتدا باید معرفه باشد …
مبتدا و خبر

بدایة النحو - مبتدا و خبر - جلسه ۱۴

/
از دومین مرفوعاتی که در کتاب بدایة النحو درباره ی آن بحث می شو…
نائب فاعل

بدایة النحو - احکام فاعل و نائب فاعل - جلسه ۱۳

/
از اولین مرفوعاتی که در درس نحو درباره ی ان بحث می شود٬ بحث فاعل و نا…
مبنی در عربی

بدایة النحو - مبنی در عربی - جلسه ۱۲

/
مبنی در عربی به کلمه ای می گویند که حرکت حرف آخرش تغییر نمی کن…
اسم منصرف

بدایة النحو - اسم منصرف - جلسه ۱۱

/
این درس درباره ی اقسام کلمه به اعتبار اعراب و بناء می باشد. با این …
حرف و اعراب

بدایة النحو - حرف و اعراب - جلسه ۱۰

/
به کلمه ای که به تنهایی دلالت بر معنایی ندارد و با کلمه ی دیگر معنایش …
تعریف فعل عربی

بدایة النحو - تعریف فعل عربی - جلسه ۹

/
تعریف فعل عربی این گونه است که به کلمه ای که دلالت بر معنایی می کند …
اسم علم

بدایة النحو - موصول حرفی و اسم علم - جلسه ۸

/
اسم علم از دیگر انواع معارف می باشد که به لحاظ جنس به دو نوع عل…
اسم موصول

بدایةالنحو - اسم موصول - جلسه ۷

/
یکی دیگر از انواع اسم معرفه٬ اسم موصول می باشد که به دو نوع موصول عام…