منطق ۲ - قیاس اقترانی شرطی - جلسه ۳۷

/
یک قیاس اقترانی شرطی زمانی شکل می گیرد که یکی از مقدمات قیاس…

منطق ۲ - ضروب شانزده گانه - جلسه ۳۶

/
ضروب شانزده گانه در قیاس اقترانی و ضروب منتج شکل اول و دوم و س…

منطق ۲ - اشکال قیاس اقترانی - جلسه ۳۵

/
اشکال قیاس اقترانی و شرایط اختصاصی این قیاس عناوینی هستند که در…

منطق ۲ - استدلال قیاس استثنایی - جلسه ۳۴

/
استدلال قیاس استثنایی و شرایط عمومی و اختصاصی این قیاس را با توضی…

منطق ۲ - اقسام قیاس - جلسه ۳۳

/
در این جلسه به اقسام قیاس و قیاس اقترانی می پردازیم. به قولی که مرکب از …

منطق ۲ - استقرای تمثیلی - جلسه ۳۲

/
استقرای تمثیلی و انواع و کاربرد آن را در این جلسه بیشتر خواهید…

منطق ۲ - استقرا - جلسه ۳۱

/
استقرا و اقسام آن را در این جلسه توضیح خواهیم داد فیلم آموزشی استقر…

منطق ۲ - نقض طرفین - جلسه ۳۰

/
در این قسمت به بررسی اقسام نقض و نقض طرفین می پردازیم فیلم آمورش…

منطق ۲ - عکس نقیض - جلسه ۲۹

/
در این جلسه به چگونگی ساختن یک عکس نقیض به روش قدمها و روش جد…

منطق ۲ - عکس مستوی - جلسه ۲۸

/
عکس مستوی و انواع آن و تعریفش در منطق عناوین این جلسه را تشکیل می …