حروف مشبهة بالفعل

بدایة النحو - حروف مشبهة بالفعل - جلسه ۱۹

/
حروفی که بر سر جمله ی اسمیه داخل می شوند و مبتدا را نصب می دهن…
افعال القلوب

بدایة النحو - افعال القلوب - جلسه ۱۸

/
به افعالی که بر سر جمله ی اسمیه وارد می شوند و پس از آکه فاعل گر…
افعال ناقصة

بدایة النحو - افعال ناقصة - جلسه ۱۷

/
افعال ناقصة مانند" کان ،صار و..." به افعالی می گویند که بر سر…
نواسخ

بدایة النحو - نواسخ در مبتدا و خبر - جلسه ۱۶

/
نواسخ در مبتدا به کلماتی می گویند که اول جمله ی اسمیه وارد م…
اصول در مبتدا

بدایة النحو - اصول در مبتدا و خبر - جلسه ۱۵

/
اصول در مبتدا شامل دو اصل می شود. اول آنکه مبتدا باید معرفه باشد …
مبتدا و خبر

بدایة النحو - مبتدا و خبر - جلسه ۱۴

/
از دومین مرفوعاتی که در کتاب بدایة النحو درباره ی آن بحث می شو…
نائب فاعل

بدایة النحو - احکام فاعل و نائب فاعل - جلسه ۱۳

/
از اولین مرفوعاتی که در درس نحو درباره ی ان بحث می شود٬ بحث فاعل و نا…
مبنی در عربی

بدایة النحو - مبنی در عربی - جلسه ۱۲

/
مبنی در عربی به کلمه ای می گویند که حرکت حرف آخرش تغییر نمی کن…
اسم منصرف

بدایة النحو - اسم منصرف - جلسه ۱۱

/
این درس درباره ی اقسام کلمه به اعتبار اعراب و بناء می باشد. با این …
حرف و اعراب

بدایة النحو - حرف و اعراب - جلسه ۱۰

/
به کلمه ای که به تنهایی دلالت بر معنایی ندارد و با کلمه ی دیگر معنایش …