نوشته‌ها

نمودار صمدیه

جزوه نموداری کتاب «الفوائد الصمدیه»

/
نمودار صمدیه توسط تیم تولید سایت «حوزه مجازی مهندس طلبه» تهیه شده و به…
جواهر البلاغه

جواهر البلاغه

/
کتاب جواهر البلاغه عنوانی است برای توضیح ۳ علم «معانی ٬بیان و ب…

جواهر البلاغه - مفاعیل خمسه - جلسه ۳۰

/
برای بیان کیفیت فعل یا علت فعل و یا .... زا مفاعیل خمسه استفاد…

جواهر البلاغه – اغراض ضمیر فصل – جلسه ۲۹

/
در این جلسه به چند مورد از اغراض ضمیر فصل اشاره خواهیم نمود. فیلم …

جواهر البلاغه – تقیید با نعت – جلسه ۲۸

/
تقیید با نعت یکی از روش های مقید کرن جمله می باشد که در ادامه تو…

جواهر البلاغه - تنکیر مسند - جلسه ۲۷

/
تعریف و تنکیر مسند شامل موارد گوناگونی می شود که در پایین به آن اشاره م…

جواهر البلاغه – مسند – جلسه ۲۶

/
مسند به صورت های مختلف در جمله بیان می شود که در ادامه به نمونه…

جواهر البلاغه - تقدیم مسندالیه - جلسه ۲۵

/
«تقدیم مسندالیه» به خاطر چند مورد بوجود می آید که در ادامه به…

جواهر البلاغه - اغراض ابتدا به نکره - جلسه ۲۴

/
اغراض ابتدا به نکره شامل ۷ مورد می باشد که تک تک آن ها را توض…

جواهر البلاغه - اغراض موصول آوردن - جلسه ۲۳

/
اغراض موصول آوردن ۱۱ مورد می باشد که در پایین به آن اشاره خو…

جواهر البلاغه - اغراض بلاغی اشاره - جلسه ۲۲

/
اغراض بلاغی اشاره به چند صورت بیان می شود که در ادامه با آن آش…