در جلسه ی پیشین از تقیید جمله بوسیله ی «توابع» سخن نمودیم. حال در این جلسه به توضیحاتی راجع به اغراض ضمیر فصل می پردازیم.

فیلم آموزشی اغراض ضمیر فصل

اهداف و اغراض ضمیر فصل در جمله:

  • تخصیص. مانند «أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ (توبه ـ ۱۰۴)». در این جا اختصاص می دهیم قبول توبه را به خداوند تبارک و تعالی.
  • دومین مورد نیز برای اغراض «ضمیر فصل» تأکید تخصیص می باشد. مانند: إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ ﴿توبه -۱۱۸﴾
  • سومین دلیل برای «ضمیر فصل» این است که جدا کند و مشخص کند خبر را از صفت. مانند: «العالم هو عامل بعلمه». در اینجا «عامل» خبر است نه صفت برای عالم.

حتما بخوانید: فیلم آموزشی «صرف ساده»

پس از بیان اغراض ضمیر فصل به تقیید جمله توسط «شرط» می رسیم. اقسام شرط عبارت است از:

  • مکان: مانند أین٬ أنّی…
  • زمان: مانند متی٬ ایّان…
  • حال: مانند کیف و…

حتما بخوانید: فیلم آموزشی کتاب «بدایه النحو»

مسأله ی مهم در اینجا٬ فرق بین «إن و لو و إذا» می باشد. وجه اشتراک «إن و إذا» این است که هر دو برای شرط در زمان استقبال می باشد اما «لو» برای شرط در زمان ماضی می باشد و در این حال واجب است که جمله ی شرط و جزا دارای فعل ماضی باشد که هردو تحقق نیافته باشند. وجه افتراق «إن و إذا»  نیز این است که هنگامی که از «إن» استفاده می نماییم٬متکلم به وقوع شرط قطع و یقین ندارد اما در «إذا» متکلم به وقوع شرط قطع و یقین دارد.

بنابراین٬ امر نادر الوقوع با «إن» ادا می شود و هم چنین بعد از «إن» زیاد از لفظ مضارع که احتمال شک در وقوعش هست استفاده می شود.

نکته ای که درباره ی «لو» باید بیان داشت این است که گاهی اوقات به خاطر اقتضای مقام شرایط «لو» تغییر می نماید که این امر به خاطر اسباب گوناگون می باشد.