تقیید با نعت یکی از روش های مقید کردن جمله می باشد که در ادامه و در سری موضوعات مبحث مسند و مسند الیه به توضیح آن می پردازیم.

فیلم آموزشی تقیید با نعت

پس از بیان حالات مسند و مسند الیه به مبحث اطلاق و تقیید جمله (تقیید بانعت) می رسیم.

جمله به دو صورت می باشد:

 • مطلق: جمله ی مطلق به این معنا است که در جمله تنها به دو رکن مسند و مسند الیه اکتفا شده است. واین یعنی اینکه هیچ قیدی در این جمله نیامده است و غرض از این کار عبارت است از
  1.  صامع احتمالات مختلفی را در نظر بگیرد.
  2. مقام تخاطب اقتضای این را داردکه فقط به این دو رکن اکتقاء نماییم.
 • مقید: دراین جمله علاوه بر مسند و مسند الیه٬ قیدی نیز آورده می شود. بعضی اوقات به این کار
  1. به خاطر ایضاع (روشن شدن) انجام می شود.
  2. در برخی اوقات نیز به خاطر صادق شدن کلام می آید.

حتما بخوانید: فیلم آموزشی «صرف ساده»

قید عبارت است از آنجه که در کلام آمده به غیر از رکن ها(مسند و مسند الیه) قید نام دارد.

ما می توانیم جمله را به طریق گوناگون مقید نماییم که عبارت است از:

 • توابع. که از جمله ی آن می توان به تقیید با نعت اشاره نمود.
 • مفاعیل.
 • ضمیر فصل.
 • نواسخ.
 • ابزرا شرط
 • ادات نفی
 • حال
 • تمییز

حتما بخوانید: فیلم آموزشی کتاب «بدایه النحو»

ابتدا با  «نعت» بحث را شروع می نماییم. برای شروع٬ این نکته را بیان می داریم که به چه علتی ما در جمله «نعت» می آوریم:

 • اولین دلیل تقیید با نعت «تخصیص منعوت» زمانیکه منعوت نکره است٬ می باشد. مانند: جائنی رجل تاجر.
 • دومین مورد برای تقیید با نعت نیز «توضیح منعوت» زمانی که منعوت نکره است می باشد.
 • این توضیح منعوت نیز به خاطر اغراض گوناگونی می باشد که عبارت است از:
  1. کشف حقیقت.
  2. برای تاکید.
  3. مدح.
  4. ذم.
  5. ترحم.