سخن چینیحوزه مجازی مهندس طلبه

سخن چینی

/
سخن‌چینی یکی از صفات اخلاقی ناپسند و مذموم است که در دین مبین اس…
لواطحوزه مجازی مهندس طلبه

لواط

/
لواط یکی از  زشت ترین و شنیع ترین گناهان کبیره در دین مبین…

بخل

/
ریاحوزه مجازی مهندس طلبه

ریا

/
غضبحوزه مجازی مهندس طلبه

غضب

/
طمعحوزه مجازی مهندس طلبه

طمع

/
عجبحوزه مجازی مهندس طلبه

عجب

/