حروف جر

حروف جر

/
حروف جر حروفی هستند که بر سر اسم می آیند و آن را مجرور می کنند…
مضاف الیه

بدایة النحو - احکام مضاف و مضاف الیه - جلسه ۳۸

/
اضافه به عنوان یکی از عوامل مجرور کننده در جمله شامل دو جزء …
مجرورات

بدایة النحو - مجرورات - جلسه ۳۷

/
در ادامه ی مباحث نحوی۲ به مبحث مجرورات می رسیم که شامل دو بخش مضاف و …

بدایة النحو - ادات استثنا - جلسه ۳۶

/
ادات استثنا در عربی به چند نوع تقسیم می شود که شامل: ادات حرفی٬ ا…
اعراب مستثنی

بدایة النحو - اعراب مستثنی - جلسه ۳۵

/
اعراب مستثنی با توجه به نوع جمله ی استثنا متفاوت می باشد. مثل…
مستثنی

بدایة النحو - مستثنی - جلسه ۳۴

/
هر چیزی که بعد از ادات استثنا واقع شود و حکم را از مابقی جمله…
اسم مندوب

بدایة النحو - شرایط اسم مندوب - جلسه ۳۳

/
اسم مندوب لفظی است که بعد از ادات ندبة مثل «وا ٬یا» واقع می شود و به…
ملحقات منادی

بدایة النحو - ملحقات منادی - جلسه ۳۲

/
ملحقات منادی اشاره شده در این فیلم عبارتست از «استغاثة» و «ندب…
توابع منادی

بدایة النحو - احکام توابع منادی - جلسه ۳۱

/
احکام توابع منادی شامل ۳ قسمت می شود که در این فیلم آموزشی به آن …
حروف ندا

بدایة النحو - منادی و حروف ندا - جلسه ۳۰

/
اسمی که بعد از حروف ندا واقع می شود که برای جلب توجه گوینده اس…