جعالهحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی جعاله (لمعه)

/
گاهی وقت ها در کوچه و خیابان آگهی هایی برای انجام کاری یا د…
مساقاهحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی مساقاه (لمعه)

/
بعد از کشاورزی، از دیگر ضروریات زندگی اجتماعی، تهیه میوه هایی است که…
مزارعهحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی مزارعه (لمعه)

/
یکی از بخش های مهم اقتصادی و از راه های تامین نیازهای زندگی اج…
عاریهحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی عاریه (لمعه)

/
وقتی مال خودمان را در اختیار دیگران قرار می دهیم ممکن است به چند…
ودیعهحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی ودیعه (لمعه)

/
عقدر در فقه اسلامی شکل های مختلفی دارند.در زندگی روزمره به د…
مضاربهحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی مضاربه (لمعه)

/
برای راه اندازی کسب و کار هم مال التجاره و هم نیروی کار لازم است.اما بعض…
شرکتحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی شرکت (لمعه)

/
بحث بعدی بعد از صلح، باب شرکت است که اگر دو نفر یا چند نفر …
صلححوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی صلح (لمعه)

/
بشریت در زندگی خود گاهی دچار اختلاف با هم نوع خود می شود که این …
حوالهحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی حواله (لمعه)

/
با وجود راهزنان و یاغیان و دزدان در زمان های قدیم و غارت اموال …
کفالهحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی کفاله (لمعه)

/
بر خلاف عقد ضمان که ضامن متعهد می شود تا در صورت عدم پرداخت…