جواهر البلاغه - تقدیم مسندالیه - جلسه ۲۵

/
«تقدیم مسندالیه» به خاطر چند مورد بوجود می آید که در ادامه به…

جواهر البلاغه - اغراض ابتدا به نکره - جلسه ۲۴

/
اغراض ابتدا به نکره شامل ۷ مورد می باشد که تک تک آن ها را توض…

جواهر البلاغه - اغراض موصول آوردن - جلسه ۲۳

/
اغراض موصول آوردن ۱۱ مورد می باشد که در پایین به آن اشاره خو…

جواهر البلاغه - اغراض بلاغی اشاره - جلسه ۲۲

/
اغراض بلاغی اشاره به چند صورت بیان می شود که در ادامه با آن آش…

جواهر البلاغه - احوالات مسند الیه - جلسه ۲۱

/
یکی از احوالات مسند الیه ٬«معرفه» بودن آن می باشد که در ادامه…

جواهر البلاغه - حذف مسندالیه - جلسه ۲۰

/
حذف مسندالیه به خاطر اهداف و اغراضی در جمله صورت می پذیرد که در …