نوشته‌ها

اسماء عدد

بدایة النحو - اسماء عدد - جلسه ۶۲

/
اسماء عدد ٬دلالت بر کمیت اشیاء مورد شمارش و یا دلالت بر ترتیب یا…
جمله در عربی

بدایة النحو - جمله در عربی - جلسه ۶۱

/
جمله در عربی ترکیبی از مسند ومسند الیه می باشد اگرچه سکوت کر…
استئناف

بدایة النحو - ادات مفاجات ٬ استئناف و قسم - جلسه ۶۰

/
ادات استئناف اداتی هستند که در ابتدای جمله می آیند و نشان می دهند که…
ادات مصدریه

بدایة النحو - ادات تنبیه٬ تحضیض٬ مصدریه و استقبال - جلسه ۵۹

/
ادات مصدریه حروفی هستند که داخل بر جمله می شوند و آن را تاویل …

بدایة النحو - ادات استفهام - جلسه ۵۸

/
ادات استفهام مانند «من٬ ما و...» ادات مخصوصی هستند که بوسیله ی آن…
جمله شرط

بدایة النحو - نکات جمله شرط - جلسه ۵۷

/
در این مقال چند نکته ای راجع به ادات جمله شرط و موارد دخول ادات …
ادات شرط

بدایة النحو - ادات شرط - جلسه ۵۶

/
ادات شرط ٬اداتی هستند که داخل بر دو جمله می شوند و وقوع جمله ی …
فعل تعجب

بدایة النحو - فعل تعجب - جلسه ۵۵

/
فعل تعجب ٬فعل جامدی است که برای انشاء تعجب متکلم از چیزی وضع می شود…
افعال مدح و ذم

بدایة النحو - افعال مدح و ذم - جلسه ۵۴

/
افعال مدح و ذم ٬ افعال جامدی هستند که برای انشاء مدح یا ذم می…
اسم فعل

بدایة النحو - اسم فعل - جلسه ۵۳

/
اسم فعل ٬ اسمی است که دلالت بر معنای فعل می کند و عمل فعل را انج…