نوشته‌ها

مصدر

بدایة النحو - مصدر ـ جلسه ۴۹

/
مصدر اسمی که دلالت بر انجام کاری می کند بدون اینکه زمان را بیان…
معانی حروف عطف

بدایة النحو - معانی حروف عطف - جلسه ۴۸

/
حروف عطف از جمله «أم٬ إما٬ بل٬ لا ٬لکن» دارای معانی متفاوتی می باشد که…
حروف عطف

بدایة النحو - عطف نسق و حروف عطف - جلسه ۴۷

/
عطف نسق تابعی است که بوسیله ی یکی از حروف عطف بین خودش و متبوعش …
عطف بیان

بدایة النحو - عطف بیان - جلسه ۴۶

/
عطف بیان تابعی است که از متبوع خود مشهورتر می باشد و برای بیا…
انواع بدل

بدایة النحو - انواع بدل - جلسه ۴۵

/
انواع بدل عبارت است از: بدل کل از کل بدل بعض از کل ب…
اقسام تاکید

بدایة النحو - اقسام تاکید ـ جلسه ۴۴

/
به تابعی که دلالت بر توضیح و تبیین و تاکید متبوع خود می کند ت…
اقسام نعت

بدایة النحو - اقسام نعت - جلسه ۴۳

/
اقسام نعت از لحاظ لفظ عبارتست از: مفرد. مانند: «الَّذِينَ …
منعوت

بدایة النحو - منعوت و نعت - جلسه ۴۲

/
نعت یکی از توابع نحوی به شمرده می شود که در اعراب از منعوت خود تبع…
احکام حروف جر

بدایة النحو - احکام حروف جر - جلسه ۴۱

/
حروف جر نیز مانند سایر مباحثی نحوی دارای احکام خاص خود می باشد…
معانی حروف جر

بدایة النحو - معانی حروف جر - جلسه ۴۰

/
در کتب نحوی معانی زیادی برای حروف جر بیان شده است اما در این…