نوشته‌ها

اسم علم

بدایة النحو - موصول حرفی و اسم علم - جلسه ۸

/
اسم علم از دیگر انواع معارف می باشد که به لحاظ جنس به دو نوع عل…
اسم اشاره

بدایة النحو - احکام ضمیر و اسم اشاره - جلسه ۶

/
برای قرار دادن ضمیر در یک جمله نیاز به قوانین و احکام خاصی است …
اسم معرفه

بدایة النحو - اسم معرفه و نکره - جلسه ۵

/
رسیدیم به تقسیم دیگر اسم از لحاظ معرقه و نکره.اسم معرفه اسمی است که د…
اسم مفرد

بدایة النحو - اسم مفرد ٬مثنی‌و‌جمع - جلسه ۴

/
از تقسیمات دیگر اسم٬ تقسیم به اسم مفرد یا مثنی یا جمع می باش…
اسم صحیح

بدایة النحو - اسم صحیح و غیر صحیح - جلسه ۳

/
اسم از جهت های مختلف به دسته بندی ها و انواع متفاوتی تقسیم می شو…
تعریف اسم

بدایة النحو - تعریف اسم - جلسه ۲

/
در این فیلم آموزشی به «تعریف اسم» و مشخصات و راه های شناسایی…
علم نحو

علم نحو

/
علم نحو از آنجا که ابزاری کارآمد برای فهم بهتر و عمیق تر  آیات…