نوشته‌ها

منطق ۲ - مقبولات - جلسه ۴۳

/
در ادامه از فیلم جلسات قبل٬ به ۳ عنوان دیگر که شامل مقبولات و مشبهات…

منطق ۲ - مشهورات - جلسه ۴۲

/
در ادامه از مباحث صناعات خمس و مواد قیاس به بحث مشهورات می رسیم…

منطق ۲ - فطریات - جلسه ۴۱

/
در جلسه ی قبل ۳ مورد از اقسام اولیات را توضیح دادیم. در این جلسه…

منطق ۲ - اولیات - جلسه ۴۰

/
یقینیات به عنوان اولین مورد از موارد مواد استدلال شامل ۶ قسم می با…

منطق ۲ - مواد استدلال - جلسه ۳۹

/
مبادی و مواد استدلال اموری هستند که در حوزه ی منطق مادی به آن پر…

منطق ۲ - شبهات قیاس - جلسه ۳۸

/
شبهات قیاس و پاسخ به آن ها را در این جلسه مورد نقد و بررسی خواه…

منطق ۲ - قیاس اقترانی شرطی - جلسه ۳۷

/
یک قیاس اقترانی شرطی زمانی شکل می گیرد که یکی از مقدمات قیاس…

منطق ۲ - ضروب شانزده گانه - جلسه ۳۶

/
ضروب شانزده گانه در قیاس اقترانی و ضروب منتج شکل اول و دوم و س…

منطق ۲ - اشکال قیاس اقترانی - جلسه ۳۵

/
اشکال قیاس اقترانی و شرایط اختصاصی این قیاس عناوینی هستند که در…

منطق ۲ - استدلال قیاس استثنایی - جلسه ۳۴

/
استدلال قیاس استثنایی و شرایط عمومی و اختصاصی این قیاس را با توضی…