صوت عطیهحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی عطیه (لمعه)

/
از دیگر بحث هایی که مصنف لمعه در کتابش مطرح می کند بحث عطیه است که خ…
صوتی دینحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی دین (لمعه)

/
در زندگی اجتماعی که افراد در تعامل با همدیگر هستند، و با یکدیگ…
صوتی شهاداتحوزه مجازی مهندس ظلبه

فایل صوتی شهادات (لمعه)

/
از ادله مورد استفاده در دادگاهها و محافل حقوقی برای اثبات ا…
صوتی وقفحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی وقف (لمعه)

/
از صدقات جاریه ای که بعد از مرگ انسان هم آثار خیر آن برای انسان اد…
صوت قضاءحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی قضاء (لمعه)

/
از بزرگترین و مهمترین نیازهای جامعه بشری، قضاء و قضاوت کردن است و…
صوتی نذرحوزه علمیه مهندس طلبه

فایل صوتی نذر (لمعه)

/
از دیگر بخش های کتاب لمعه باب نذر می باشد که درباره آن مصنف…
صوتی کفاراتحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی کفارات (لمعه)

/
باب کفارات، یکی دیگر از بخش های کتاب شریف لمعه می باشد که این مقا…
صوتی جهادحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی جهاد (لمعه)

/
یکی از مباحثی که در فقه شیعه به آن پرداخته می شود بحث جهاد م…
صوتی صومحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی صوم (لمعه)

/
از بخش های دیگر کتاب لمعه که بخش مهمی است باب صوم است که از احکام …
صوتی حجحوزه مجازی مهندس طلبه

فایل صوتی حج (لمعه)

/
از دیگر فروعات دین و از بزرگترین اجتماعات بشری که اهمیت زیادی دارد، حج است …