دانلود فیلم آموزشی منطق مظفر

هنگام تحصیل در حوزه علمیه، و برای رسیدن به مراحل استنباط احکام و اجتهاد، به همراه تقوای الهی، کتاب های متعددی باید خوانده شود تا این قوه برای طلاب پدید آید. از جمله این دروس، درس منطق است که در سطح یک حوزه خوانده می شود. کتاب منطقی که در این دوران معمولا مطالعه می شود، تالیف مرحوم مظفر است. در ادامه مطلب درباره ی این کتاب و مولف آن، مطالبی را بیان می کنیم. برای دانلود فیلم آموزشی منطق مظفر، از حجه الاسلام و المسلیمن جناب آقای علی شاه بندری،می توانید به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.

منطق-مظفر

فیلم (آموزش تصویری) کتاب المنطق مرحوم مظفر(ره)

ردیفنام جلسهدانلود فایل
1مباحث الکلی
تعریف الکلی و الجزئی(قسمت اول)
دانلود جلسه
2مباحث الکلی
تعریف الکلی و الجزئی(قسمت دوم)
دانلود جلسه
3تعریف کلی و جزئی(متن خوانی)دانلود جلسه
4مباحث الکلی-اقسام الکلی و الجزئی(جزئی_حقیقی_و_اضافی)دانلود جلسه
5متن خوانی (اقسام جزئی)دانلود جلسه
6مباحث_الکلی-اقسام الکلی و الجزئی-(کلی متواطی و مشکک)دانلود جلسه
7متن خوانی (متواطی و مشکک)دانلود جلسه
8مباحث_الکلی(المفهوم و المصداق)دانلود جلسه
9مباحث_الکلی(العنوان و المعنون)دانلود جلسه
10متن_خوانی(المفهوم و المصداق و العنوان و المعنون)دانلود جلسه
11مباحث الکلی(نسب_اربعه1)دانلود جلسه
12مباحث الکلی(نسب_اربعه2)دانلود جلسه
13مباحث الکلی(نسب_اربعه3)دانلود جلسه
14مباحث الکلی(نسب_اربعه- متن خوانی)دانلود جلسه
15مباحث الکلی(نقیض نسب_اربعه 1)دانلود جلسه
16مباحث الکلی(نقیض نسب_اربعه 2)دانلود جلسه
17مباحث الکلی(نقیض نسب_اربعه 3)دانلود جلسه
18مباحث الکلی(نقیض نسب_اربعه 4)دانلود جلسه
19مباحث الکلی(نقیض نسب_اربعه 5)دانلود جلسه
20مباحث الکلی(نقیض نسب_اربعه 6)دانلود جلسه
21مباحث الکلی(نقیض نسب_اربعه_متن خوانی1)دانلود جلسه
22مباحث الکلی(نقیض نسب_اربعه_متن خوانی2)دانلود جلسه
23مباحث_الکلی(کلیات_خمس_1)دانلود جلسه
24مباحث_الکلی(کلیات_خمس_2)دانلود جلسه
25مباحث_الکلی(کلیات_خمس_3)دانلود جلسه
26مباحث_الکلی(کلیات_خمس_4)دانلود جلسه
27مباحث_الکلی(کلیات_خمس_5)دانلود جلسه
28مباحث_الکلی(کلیات_خمس_6)دانلود جلسه
29مباحث_الکلی
(معانی_ذاتی_و_عرضی)
دانلود جلسه
30مباحث_الکلی(الصنف)دانلود جلسه
31مباحث_الکلی(اقسام_الحمل_1)دانلود جلسه
32مباحث_الکلی(اقسام_الحمل_2)دانلود جلسه
33مباحث_الکلی(اقسام_الحمل_3)دانلود جلسه
34مباحث_الکلی(اقسام_الحمل_4)دانلود جلسه
35مباحث_الکلی(اقسام_الحمل_5)دانلود جلسه
36کلیات خمس 1 (متن خوانی)دانلود جلسه
37کلیات خمس 2 (متن خوانی)دانلود جلسه
38کلیات خمس 3 (متن خوانی)دانلود جلسه
39کلیات خمس 4 (متن خوانی)
(معانی ذاتی و عرضی)
دانلود جلسه
40کلیات خمس 5 (متن خوانی)
(تنبهات - صنف)
دانلود جلسه
41کلیات خمس 6 (متن خوانی)
(اقسام حمل 1)
دانلود جلسه
42کلیات خمس 7 (متن خوانی)
(اقسام حمل 2)
دانلود جلسه
43کلیات خمس 8 (متن خوانی)
(اقسام حمل 3)
دانلود جلسه
44کلیات خمس 9 (متن خوانی)
(اقسام حمل 2)
دانلود جلسه
45مباحث_الکلی(العروض_معناه_الحمل)دانلود جلسه
46مباحث_الکلی(تقسیمات_العرضی)دانلود جلسه
47مباحث_الکلی(کلی_منطقی)دانلود جلسه
48الباب_الثالث_المعرف(مرور مباحث)دانلود جلسه
49تعریف لفظی(تعریف_اسمی)دانلود جلسه
50هل_مرکبه(مطلب_لم-فروع_مطالب)دانلود جلسه
51الباب الثالث:المعرف(الحاجه الی التعریف-الحد التام)دانلود جلسه
52الباب الثالث: المعرف(الحد الناقص-الرسم التام-الرسم الناقص)دانلود جلسه
53الباب الثالث:المعرف(التعریف بالمثال-التعریف بالتشبیه-الطریقة الاستقرائیه-شروط تعریف)دانلود جلسه
54الباب الثالث: المعرف(ادامه شروط تعریف)
دانلود جلسه
55الباب_الثالث(المعرف
القسمه 1)
دانلود جلسه
56الباب_الثالث(المعرف
القسمه 2)
دانلود جلسه
57الباب_الرابع:احکام_القضایا
(القضایا_تعریف_القضیه)
دانلود جلسه
58الباب_الرابع:احکام_القضایا
(القضایا_اقسام_القضیه)
دانلود جلسه
59الباب_الرابع:احکام_القضایا
(القضایا_تعریف_القضیه)(القضیة_الموجبة_و_السالبة)
دانلود جلسه
60الباب_الرابع:(احکام_القضایا
الفصل_الاول_القضایا)
(اقسام_القضیة_اجزاء_القضیة)
دانلود جلسه
61الباب_الرابع:(احکام_القضایا
الفصل_الاول_القضایا)
(اقسام_القضیة_اجزاء_القضیة)(اقسام_القضیة_باعتبار_الموضوع_1)
دانلود جلسه
62الباب_الرابع:(احکام_القضایا
الفصل_الاول_القضایا)
(اقسام_القضیة_اجزاء_القضیة)(اقسام_المحصورات_1)
دانلود جلسه
63الباب_الرابع:(احکام_القضایا
الفصل_الاول_القضایا)
(اقسام_القضیة_اجزاء_القضیة)(اقسام_المحصورات_2)
دانلود جلسه
64الباب_الرابع:(احکام_القضایا
الفصل_الاول_القضایا)
(اقسام_القضیة_اقسام_قضیه_شرطیه)
دانلود جلسه
65احکام القضایا-اقسام القضیه(قضیه ذهنیه - حقیقیه-خارجیه 1)دانلود جلسه
66احکام القضایا-اقسام القضیه(قضیه ذهنیه - حقیقیه-خارجیه 2)دانلود جلسه
67احکام القضایا-اقسام القضیه(قضیه ذهنیه - حقیقیه-خارجیه 3)دانلود جلسه
68احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات 1)دانلود جلسه
69احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات 2)دانلود جلسه
70احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات 3)دانلود جلسه
71احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات 4)دانلود جلسه
72احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات 5)دانلود جلسه
73احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات 6)دانلود جلسه
74احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه1)دانلود جلسه
75احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه2)دانلود جلسه
76احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه3)دانلود جلسه
77احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه-ضروریه و ذاتیه)دانلود جلسه
78احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه-دائمه و مطلقه)دانلود جلسه
79احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه-مطلقه-عامه)دانلود جلسه
80احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه-ممکنه-عامه)دانلود جلسه
81احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه-جهات مرکبه-مفهوم شناسی)دانلود جلسه
82احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه-جهات مرکبه-مشروطه خاصه)دانلود جلسه
83احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه-جهات مرکبه-عرفیه خاصه)دانلود جلسه
84احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه-جهات مرکبه-وجودیه لا ضروریه)دانلود جلسه
85احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه-جهات مرکبه-وجودیه لا دائمه)دانلود جلسه
86احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه-جهات مرکبه حینیه لا دائمه)دانلود جلسه
87احکام القضایا-اقسام القضیه( موجهات- جهت در قضیه-جهات مرکبه-ممکنه خاصه)دانلود جلسه
88احکام القضایا-اقسام القضیه( تقسیمات الشرطیه الاخری-طرح بحث)دانلود جلسه
89احکام القضایا-اقسام القضیه( تقسیمات الشرطیه الاخری- تقسیمات متصله-متصله لزومیه)دانلود جلسه
90احکام القضایا-اقسام القضیه( تقسیمات الشرطیه الاخری- تقسیمات منفصله-منفصله عنادیه و اتفاقیه)دانلود جلسه
91احکام القضایا-اقسام القضیه( تقسیمات الشرطیه الاخری- تقسیمات منفصله-منفصله حقیقیه)دانلود جلسه
92احکام القضایا-اقسام القضیه( تقسیمات الشرطیه الاخری- تقسیمات منفصله-منفصله مانعه الجمع)دانلود جلسه
93احکام القضایا-اقسام القضیه( تقسیمات الشرطیه الاخری- تقسیمات منفصله-منفصله مانعه الجمع سالبه)دانلود جلسه
94احکام القضایا-اقسام القضیه( تقسیمات الشرطیه الاخری- تقسیمات منفصله-منفصله مانعه الخلو)دانلود جلسه
95احکام القضایا-اقسام القضیه( تقسیمات الشرطیه الاخری- تنبیهات-تنبیه اول)دانلود جلسه
96احکام القضایا-اقسام القضیه( تقسیمات الشرطیه الاخری- تنبیهات-ادامه تنبیه اول)دانلود جلسه
97احکام القضایا-اقسام القضیه( تقسیمات الشرطیه الاخری- تنبیهات-تنبیه دوم)دانلود جلسه
98الجزء_الثانی_التصدیقات
الباب_الرابع_احکام_القضایا(الفصل_الثانی)
(احکام_القضایا)
دانلود جلسه
99الجزء_الثانی_التصدیقات
الباب_الرابع_احکام_القضایا(الفصل_الثانی)
(احکام_القضایا - وجه الحاجه)
دانلود جلسه
100الجزء_الثانی_التصدیقات
الباب_الرابع_احکام_القضایا(الفصل_الثانی)
(احکام_القضایا- تنبیه)
دانلود جلسه
101الجزء_الثانی_التصدیقات
الباب_الرابع_احکام_القضایا(الفصل_الثانی)
(احکام_القضایا- تناقض-تعریف تناقض)
دانلود جلسه
102الجزء_الثانی_التصدیقات
الباب_الرابع_احکام_القضایا(الفصل_الثانی)
(احکام_القضایا- تناقض-شروط تناقض1)
دانلود جلسه
103الجزء_الثانی_التصدیقات
الباب_الرابع_احکام_القضایا(الفصل_الثانی)
(احکام_القضایا- تناقض-شروط تناقض2)
دانلود جلسه
104الجزء_الثانی_التصدیقات
الباب_الرابع_احکام_القضایا(الفصل_الثانی)
(احکام_القضایا- تناقض-شروط تناقض2-اختلاف قضایا-اختلاف در جهت)
دانلود جلسه
105الجزء_الثانی_التصدیقات
الباب_الرابع_احکام_القضایا(الفصل_الثانی)
(احکام_القضایا- تناقض-ملحقات تناقض-متداخلان)
دانلود جلسه
106الجزء_الثانی_التصدیقات
الباب_الرابع_احکام_القضایا(الفصل_الثانی)
(احکام_القضایا- تناقض-ملحقات تناقض-متضادان)
دانلود جلسه
107الجزء_الثانی_التصدیقات
الباب_الرابع_احکام_القضایا(الفصل_الثانی)
(احکام_القضایا- تناقض-ملحقات تناقض-دخول تحت تضاد)
دانلود جلسه
ادامه دارد.....

بازنشر مطالب سایت «حوزه مجازی مهندس طلبه» تنها با درج نام سایت به همراه لینک آن به منبع مطلب امکان پذیر است.

کتاب المنطق

کتاب المنطق مرحوم مظفر در یک مدخل و پنج باب تدوین شده است.
در مدخل آن علت نیاز به منطق و تعریف آن را بیان می کند و بحث هایی در باره تصور و تصدیق و جهل و علم نظری و علم ضروری را بیان می کند.
باب اول این کتاب درباره مبحث الفاظ است.
در باب دوم درباره ی کلی و جزیی و متواطی و مشکک و مفهوم و مصداق و نسبت های اربعه و کلیات خمس بحث می کند.
در باب سوم، مصنف درباره ی معارف و ملحقات آن بحث می کند.
در باب چهارم هم در باره ی قضایا و احکام آن، بحث هایی را ارائه می دهد و در باب پنجم کتاب، درباره ی قیاس بحث می کند.
و در فصل آخر کتاب، درباره ی صناعات خمس صحبت می کند که عبارتند از: برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه.

سرفصل های کتاب المنطق

 • المدخل
 • الباب الأول: مباحث الألفاظ
 • الباب الثانی: مباحث الکلی
 • الباب الثالث: المعرف وتلحق به القسمه
 • الباب الرابع: القضایـا وأحکامها
 • الباب الخامس: مباحث الاستدلال
 • الباب السادس: الصناعات الخمس

تعریف منطق در منطق مظفر

تفکر و استدلال ما در موضوعات باید تابع مقررات و معیاری باشد که آن را مورد سنجش قرار دهد تا تفکر درست از تفکری که باعث نتایج غلط می شود مشخص شود.
منطق ابزار سنجش تفکر از خطا و اشتباه است.
مرحوم مظفر منطق را اینطور تعریف می کند: المنطق آله قانونیه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاء فی الفکر.
(منطق یک ابزار و وسیله ای از نوع قانون است که اگر آن را رعایت کنیم باعث می شود ذهن و اندیشه ما از خطا و اشتباه در امان باشد).

باب اول منطق مظفر

باب اول منطق مظفر درباره ی بحث الفاظ است.
اگرچه در منطق بحث اصلی راجع به معانی است ولی باید این معانی توسط الفاظ ادا شوند.

لذا باید ماهیت و قوانین مربوط به الفاظ شناخته شود تا معانی خوب و بی نقضی ارائه شود.

باب دوم منطق مظفر

باب دوم منطق مظفر درباره ی مباحث کلی است.
وقتی انسان مفاهیمی را تصور می کند، این مفاهیم اگر فقط بر یک نفر و یک موجود قابل صدق باشد، جزیی نامیده می شود.
زمانی که انسان در بعضی مفاهیم دقت می کند و می بیند که این مفاهیم بر موجودات زیادی قابل صدق است، به این مفاهیم، کلی می گویند.

باب سوم منطق مظفر

مفاهیمی که ما به کار می برم تا منظورمان را به دیگران بفهمانیم باید دارای قواعد و حد و مرزهایی باشند تا با رعایت این حدود بتوانیم این مفاهیم را انتقال دهیم.
تعاریفی که در منطق مهم است و درباره ی آن بحث می شود، تعریف حقیقی می باشد که بر چهار قسم است.
 هر کدام از این تعاریف دارای خصوصیاتی می باشند. این تعاریف عبارتند از: حد تام،حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص.

حد تام

این کامل ترین تعریف از یک شی است که متشکل از جنس قریب و فصل قریب است.این تعریف تمامی خصوصیات و داتیات یک شی را نشان می دهد.

حد ناقص

در این تعریف تمام خصوصیات ذاتی شی شناسانده نمی شود. این تعریف یا فقط از فصل قریب و یا از فصل قریب به همراه جنس بعید تشکیل می شود.

رسم تام

این تعریف، تعریفی است که از جنس قریب و عرض خاص یا جنس بعید با عرض خاص تشکیل می شود.

رسم ناقص

تعریفی است که فقط از عرض خاص تشکیل می شود.

باب چهارم منطق مظفر

در باب چهارم کتاب منطق مرحوم مظفر(ره)، درباره ی قضایا (خبر) و احکام آن صحبت می شود.
ایشان می فرمایند: قضیه و خبر یا قابلیت اتصاف به صدق و کذب را دارد یا این قابلیت را ندارد که به آن انشاء می گویند.

باب پنجم منطق مظفر

در این باب مصنف می فرماید که تمام بحث های قبلی در واقع مقدمه ی رسیدن به این باب و مباحث حجت می باشند.
ما در مسیر تفکراتی که داریم باید به یک قضایای بدیهی دست پیدا می کنیم که مقدمه برای رسیدن به مطلوب ما باشند.
به این قضایا حجت می گویند.

باب ششم منطق مظفر

در باب پایانی منطق، درباره ی صناعات خمس مطالبی را بیان می کند.این صناعات خمسه عبارتند از: برهان، مغالطه، جدل، خطابه و شعر.

برهان

عبارت است از مرکبی از مقدماتی که یقینی هستند و نتایج یقینی را هم به دنبال دارند.

مغالطه

قیاسی است که از مقدمات ناصحیحی تشکیل شده است که قاعدتا نتایج غیر صحیحی را نیز به دنبال دارد.

جدل

عبارت است از اینکه با مشهورات و مسلمات تشکیل یک قیاسی بدهیم که به وسیله ی این قیاس یا از عقیده ی خود دفاع کنیم یا عقیده ای را باطل کنیم.

خطابه

قانع کردن مردم در چیزی که احتمال تایید آن توسط مردم وجود دارد.

شعر

جملات و کلماتی که از خیال بر می خیزد و دارای وزن و قافیه می باشد که برای به وجود آوردن غم و شادمانی و …به کار می رود.

ولادت مرحوم مظفر (ره)

ایشان از خاندان اهل معرفت (آل مظفر) است.
او متولد محله ای در نجف به نام براق است که بعد از فوت پدر بزرگوارشان در ماه شعبان سال ۱۳۲۲ هجری قمری به دنیا آمد.
بعد از فوت پدر، برادر بزرگش شیخ عبدالنبی و بعد از فوت برادر بزرگش، برادر دیگر او شیخ محمد حسن سرپرستی او را بر عهده گرفتند.
مرحوم مظفر نهایتا در روز شانزدهم رمضان سال ۱۳۸۳ هجری قمری دیده از جهان بست و درگذشت.

تحصیلات

محل شروع تحصیلات ایشان از نجف بود. او بعد از یادگیری خواندن و نوشتن، در حالی که سیزده سال سن داشت وارد حوزه علوم دین و یادگیری ادبیات عرب شد.
در ادبیات، استاد وی مرحوم محمد طه حویزی بود.ایشان بعد از فراگیری ادبیات عرب، به آموختن فقه و اصول از محضر اساتیدی بنام شد.

تالیفات مرحوم مظفر(ره)

از مرحوم مظفر تالیفات زیادی به جا مانده است که مهم ترین آنها عبارتند از:

 1. اصول الفقه
  این کتاب به منظور تدریس در دانشکده ی فقهی که  خودشان تاسیس کرده بودند تالیف شده بود.
 2. عقاید الامامیه
  در این کتاب عقاید اسلامی با استفاده از روش های اهل بیت علیهم السلام به صورت فشرده بیان شده است.
 3. المنطق
  درس هایی که ایشان در دانشکده ی منتدی النشر تدریس کردند به صورت کتاب المنطق درآمد.
53 پاسخ
 1. مهرناز
  مهرناز گفته:

  سلام
  ممنونم از این دوره ای بی نظیرتون از منطق مظفر
  فقط اینکه لااقل من الان به شدت و حدت منتظر جلسات باقی هستم و واقعا مثل دوره ی شما رو پیدا نکردم که انقدر خوب و کامل و همچنین با کیفیت باشه
  میتونم خواهش کنم برای آپ کردن باقی دوره یه مقدار زودتر اقدام کنید؟
  میدونم کاری که میکنید چقدر سخت و فوق العادس و من به عنوان شاگرد شما دارم این تقاضا رو از شما میکنم

  پاسخ
 2. سبحانی
  سبحانی گفته:

  سلام خدا قوت با سپاس از زحمات شما بزرگواران، خواهشی داشتم نرم افزار ی که استاد برای آموزش منطق علامه مظفر استفاده می کنند چیست ؟ از شما بابت پاسخگویی سپاسگزارم ، پایدار باشید

  پاسخ
 3. خدادادی
  خدادادی گفته:

  خیلی عالی بود من هیچی از منطق نمیفهمیدم الان با تدریس استاد خیلی قشنگ برام مفاهیم جا میفته. خیلی ممنونم ازتون خدا خیرتون بده. بی صبرانه منتظر ادامه جلسات هستیم

  پاسخ
 4. پردل
  پردل گفته:

  سلام بسیار عالی واقعا مطالب سخت را بازبان شیرین بیان کردید فقط نمیدونم چرا ادامه متنخوانی هر چه میگردم پیداش نمیکنم

  پاسخ
 5. رهگذر
  رهگذر گفته:

  سلام علیکم ممنون از سایت بسیار بسیار بسیار…..خوبتون
  چرا روی لینک دانلود که میزنم دانلود نمیکنه برام؟؟؟؟؟؟
  یک بار هم رفت برای دانلود اما تا پایانش نرفت!!!!!

  پاسخ
 6. وحید
  وحید گفته:

  سلام وقتتون بخیر
  این دوره فکر کنم ترتیبش درست نیست زیرا در منطق مظفر اول از تعریف منطق شروع میشه که من در جلسه اول چیزی ندیدم .
  اگر فایل های مقدماتی استاد در جای دیگری وجود داره لطفا لینک اش رو ارسال کنید ممنونم

  پاسخ
 7. مرضیه
  مرضیه گفته:

  سلام. عالیه. من منطقو دوست نداشتم ولی این فیلم ها رو که دیدم واقعا علاقمند شدم. بی صبرانه منتظر بقیه اش هستم. خدا خیرتون بده.

  پاسخ
 8. محمد سعید
  محمد سعید گفته:

  باسلام و خسته نباشید. ممنون از فعالیت هایی که می کنید و طلاب را در مسیر یادگیری علوم دینیه یاری می کنید که قطع به یقین مورد رضای امام زمان هست… و سوال اینکه باب اول منطق چه زمانی بارگزاری می شود؟ ممنونم

  پاسخ
 9. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام علیکم
  از دسته بندی و خلاصه و مواردی که برما پوشیده است از شما و دست اندرکاران شما کمال تشکر را دارم
  خدا خیر کثیر به شما بدهد

  پاسخ
 10. آوینی
  آوینی گفته:

  سلام و ادب خدمت حوزه ی مجازی عزیز 🌺
  من چقدر منطق منتظری مقدم و تدریس این استاد اصفهانی بامزه تون رو دوست داشتم. خیلی عالی و شیرین بود برام.
  خیلی خوب تدریس میکنن. خدا به همه تون خیر دنیا و آخرت بده ان شاءالله 😊
  عذر میخوام ، هیچکدوم از فایلهای منطق مظفر برای من قابلیت پخش ندارن و لینک نیستن

  پاسخ
 11. احمدی
  احمدی گفته:

  سلام علیکم ، ببخشید متن خوانی قسمت احکام قضایا در منطق مظفر را پیدا نمی کنم، امکان دارد بفرمایید قسمت متن خوانی در کدام فیلم است؟

  پاسخ
 12. Sadegh
  Sadegh گفته:

  سلام علیکم
  ببخشید خدا خیرتون بده میشه لطفا بفرمایید تدریس استاد تا چه زمانی طول میکشه؟!

  پاسخ
 13. آوینی
  آوینی گفته:

  سلام و ادب
  ممنون و خداقوت بابت زحماتتون. فایلهای تدریس منطق مظفر برای من در دسترس نیستن و بصورت لینک نیستن که بتونم بازشون کنم

  پاسخ
 14. مرتضی بامری
  مرتضی بامری گفته:

  لطفا سریع تر ادامه اش رو ضبط کنید.به خدا من چن ماهه منتظرم .خیلی ها مشتاق این دوره هستن

  پاسخ
 15. احمدی
  احمدی گفته:

  سلام علیکم خداقوت من هرچه تشکر کنم زبانم قاصره ، به جرات می تونم بگم اگر فایلهای تصویری شما نبود خودم و همکلاسیهای طلبه ام چیزی از منطق متوجه نمی شدیم ؛ از خدا براتون توفیق و سلامتی و عاقبت بخیری مسئلت داریم؛ لطفا ادامه دروس رو ارسال کنید که بی صبرانه منتظرش هستیم، با استادی که اسم شریفشون رو نمیدونم و تا فایل ۱۰۷ یعنی عکس را عالی تدریس فرمودن، اجرکم عندالله الهی آمین–اسم استاد را هم ذکر بفرمائید متشکرم

  پاسخ
 16. احمدی
  احمدی گفته:

  سلام مجدد ، خداقوت ؛ از زحمات شما بسیار متشکرم ، اسم استاد معزز را بعد از ارسال پیام دیدم ؛ استاد علی شاه بندری دامت برکاته

  پاسخ
 17. زهرا رحمتی.
  زهرا رحمتی. گفته:

  سلام علیکم. واقعا عااالی بود.😍 خداخیرتون بده. خداوند به علم و عمل و عمر و وقت شما برکت بدهند ان شاءالله. از یاران مایه افتخار حضرت باشید ان شاءالله.🤲🌺 فقط عذرخواهی می‌کنم برخی از کیلیپ ها باز نمیشه، امکانش هست مجدد بارگزاری بفرمایید؟؟خیلی لطف می‌کنید. تشکر از توجهتون. مشمول دعای خاص حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید ان شاءالله.🤲🌺

  پاسخ
 18. کسری
  کسری گفته:

  سلام عرض می کنم خدمت استاد گرامی. انشالا خداوند اجر دنیا و آخرت به ایشان عطا کند. تمام ۱۰۷ویدئو را در محضر استاد استفاده بردیم و ۱۰۷ صلوات هم برای حضرت استاد فرستادیم. 👌🙏🌺♥

  پاسخ
 19. عباسی
  عباسی گفته:

  سلام. ضمن تشکر بابت سایت خوب و پر محتواتون، می‌خواستم سئوال کنم المدخل و باب‌الأول (مباحث الألفاظ) منطق مظفر رو از کجای سایت میشه بدست آورد؟

  پاسخ
 20. محمد جواد
  محمد جواد گفته:

  سلام عرض خدا قوت
  در این زمان کرونا و دروس مجازی بسیار استفاده بردیم از محضر استاد ارجمند
  میخواستم ببینم چه زمانی بقیه دروس اپلود میشوند و اگر امکان داره سرعت یه مقدار بالاتر بره

  پاسخ
 21. زهرا رحمتی.
  زهرا رحمتی. گفته:

  سلام علیکم بزرگواران. خداخیرتون بده. واقعا جلسات عالی هست. خداوند به علم و عمل و عمر و وقت شما برکت بدهند ان‌شاءالله. 🤲🌷یار مایه افتخار حضرت باشید ان شاءالله.🤲🌷 خواستم بدونم چرا درس ابتدایی منطق مظفر در سایت نیست؟؟

  پاسخ
 22. dorrah
  dorrah گفته:

  باسلام و عرض ادب و خدا قوت
  مشتاقانه منتطر جلسات بعدیتون هستم
  خدا خیر دنیا و اخرت رو نصیبتون بکنه .جازتکم الزهرا سلام الله علیها

  پاسخ
 23. یا صاحب الزمان علیه السلام
  یا صاحب الزمان علیه السلام گفته:

  سلام واحترام
  اجرکم عندالله واقعا کلاس ها عالیه
  فقط اگر امکانش هست ادامه کلاس ها رو زودتر بارگذاری کنید⚘

  پاسخ
 24. فاطمه
  فاطمه گفته:

  سلام وقتتون بخیر کاش الان که نزدیک امتحانات هست ادامه تدریس تون رو هم بذارید😔مطمئنا خیلی ها مثل من منتظر ادامه مطالب هستند

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.