منطق ۲ - مبادی جدل - جلسه ۵۹

/
این جلسه را با عنوان مبادی جدل شروع می نماییم و سپس از مسائل جد…

منطق ۲ - اصطلاحات جدل - جلسه ۵۸

/
در این جلسه به دو عنوان مقایسه جدل با مغالطه و اصطلاحات جدل م…

منطق ۲ - فن جدل - جلسه ۵۷

/
فن جدل فن بسیار با اهمیتی می باشد که به جد می توان یکی از هدف ها…

منطق ۲ - انواع مغالطه بیرونی - جلسه ۵۶

/
در ادامه ی جلسه ی قبل موارد باقی مانده از انواع مغالطه بیرونی را توض…

منطق ۲ - مغالطه خارج از قیاس - جلسه ۵۵

/
مغالطه خارج از قیاس یا مغالطه های بیرونی اموری خارج از متن ا…

منطق ۲ - مغالطه در ماده استدلال ۲ - جلسه ۵۴

/
در ادامه از انواع مغالطه در ماده ی استدلال به مغالطه های زیر …

منطق ۲ - مغالطه در ماده قیاس ۱ - جلسه ۵۳

/
بعد از اتمام مغالطات صوری٬ به مبحث مغالطه در ماده قیاس می رسیم و آن را توضیح…

منطق ۲ - مغالطه مصادره به مطلوب - جلسه ۵۲

/
با مغالطه مصادره به مطلوب و انواع دیگر مغالطه ها در این درس …

منطق ۲ - مغالطه ممارات - جلسه ۵۱

/
در این جلسه موارد مغالطه در شرایط قیاس را از جمله مغالطه مما…

منطق ۲ - قیاس مع الفارق - جلسه ۵۰

/
قیاس مع الفارق یا مغالطه در تمثیل٬ یکی از انواع مغالطه در استد…